Ayıplı Mal Nedir? Nereye başvurulur?

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Y.E.P.

 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 0
  • Puan +373/-7
  • Cinsiyet:Bay
 • Bazıları hızı seçer, siz yaşamayı seçin...
 • Marka: Citroen C4 Grand Picasso
 • Model: 1.6 HDI Dynamic
 • Model Yılı: 2011
 • Yakıt Tipi: Motorin
Arkadaşlar aracınızda çözülemeyen ve sürekli tekrar eden bir arıza mevcutsa ve bu yetkili servis tarafında çözülemiyorsa size En yakın ilçe Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunabilirsiniz. Bu sadece Araç için değil, satın aldığınız her ürün geçerli. Aşağıda Ayıplı mal ile ilgili biraz bilgi var. inceleyiniz.

AYIPLI MAL NEDİR?

4077 Sayılı Kanun’un 4. Maddesine göre “Ayıplı mal” Ambalajında, etiketinde ve tanıtma kılavuzunda yada reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan yada tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren maldır.” Genel olarak bir maldaki ayıp ise, tüketicinin kullanmak için satın aldığı malda meydana gelen ve maldan tamamen ya da gerektiği gibi yararlanılmasını engelleyen eksikliklerdir.

Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan unsurlardan birisinin olmaması halinde mal ayıplı sayılır. Buna göre; satılan ürünün ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda veya ürünle ilgili reklam ve ilanlarda satıcı tarafından belirtilen hususların ve özelliklerin üründe bulunması şarttır.

AYIP TÜRLERİ NELERDİR?

Açık Ayıp: Satılan malda gözle görülebilen ve basit bir muayene ile anlaşılabilen ayıplardır. Örneğin; Bir ürünün herhangi bir parçasının kırık olması.

Gizli Ayıp: Basit muayene ile tespit edilemeyen ve malın kullanılması ile ortaya çıkan ayıptır. Örneğin; Bir makinanın elektronik aksamının arızalı olması.

Hukuki Ayıp: Malda maddi anlamda bir eksiklik olmamasına rağmen hukuki nedenlerle maldan yararlanma kısmen veya tamamen engelleniyorsa hukuki ayıp söz konusudur. Örneğin; klonlanmış cep telefonu.

Ekonomik Ayıp: Tüketicinin maldan yararlanma imkânını azaltan, malın ekonomik değerini düşüren ayıptır. Bir ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen özellikleri taşımaması halinde ekonomik ayıp söz konusudur. Örneğin; bulaşık makinesinin en az üç yıl arıza yapmadan çalışacağı belirtilmesine rağmen 1 yıl içinde bozulması ve kullanılmaz hale gelmesi.

Malın Ayıplı Olduğunun Kabul Edilmesi Koşulları

Malda ayıp sayılan bir eksikliğin olması gerekir. Bu eksiklik maddi, gizli, ekonomik ya da hukuki olabilir.

Ayıp önemli olmalıdır. Örneğin; satılan bir otomobilde dışarıdan görülmeyen ve aracın kullanımını etkilemeyen bir çizik varsa bu çizik önemli bir ayıp olarak nitelendirilemez. Maldaki ayıbın önemli olup olmadığını belirlemede objektif ölçüler dikkate alınır. Malda bulunan eksikliğin malın değerini ya da malı kullanım olağanı azaltıp azaltmadığına bakılmalıdır.

Ayıp, malın tüketiciye geçtiği anda var olmalıdır. Ayıp kural olarak sözleşmenin kurulduğu anda var olmalıdır. Yargıtay, maldaki ayıbın imalat hasından olup olmadığının özellikle araştırılması gerektiğini, böylelikle kullanıcı hatasıyla oluşan kusurların ve normal kullanmadan meydana gelen aşınmanın ayrılabileceği görüşündedir.

Tüketici malın ayıplı olduğunu bilmeden satın almış olmalıdır.

Ayıplı mallarında satışı mümkündür. Ancak; satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde “özürlüdür” ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bulabileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulması zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilmelidir.

Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında bu kanundaki hüküm uygulanmaz. Ancak ayıplı olarak satın alınan bir mal tüketiciye bir zarar vermiş ise, bu zararın tazminin talep edilmesi mümkündür.

Ayıplı Maldan Sorumluluk

Malın ayıplı olması halinde 4077 sayılı Kanunun 4. Maddesinde belirtilen seçimlik haklarını kullanmak isteyen tüketici buna ilişkin talebini; satıcıya, malı satan kişi bayi ya da acente ise bu halde talebini satıcı durumundaki bayi ve acenteye yöneltmelidir.

Tüketicinin seçtiği hakkın yerine getirilmemesinden dolayı satıcı ile birlikte bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı ve kredi veren kuruluş da sorumludur. Satıcı, sattığı malın ayıplı olduğunu bilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulamaz.

Ayıplı malın ölüm ve/veya yaralanmaya yol açması ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olması hallerinde, tüketici seçimlik haklarının yanı sıra, imalatçı ve üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir. Bu durumda ayıplı malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse zorunlu olduğu takdirde bunlar da sorumludurlar.

Malın Ayıplı Olması Halinde Tüketicinin Hakları

Bir malın ayıplı olması durumunda tüketici, Kanunun 4. Maddesinde sayılan dört seçimlik haktan birisini kullanabilir. Haklardan birisini seçecek olan tüketicidir. Sorumlu olanlar, tüketici hangi hakkını seçmişse onu yerine getirmek zorundadır. Bu haklar seçimlik haklar olduğundan, tüketici bir defa tercihini yapıp, seçimlik haklardan birisini kullandığında diğer seçimlik haklar tükenmektedir.

Sözleşmeden Dönme

Kanunda “bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme” olarak tanımlanan haktır. Tüketici bu hakkını kullanmak yönündeki iradesini bildirdiğinde sözleşme hükümsüz kalır ve taraflar sözleşme nedeni ile verdiklerini karşılıklı olarak iade ederler. Yani; ayıplı mal satıcıya, ödediği bedel tüketiciye geri verilir.

Malın Ayıpsız Misli ile Değiştirilmesi

Tüketiciye, ayıplı malın yenisi ile değiştirilmesini talep hakkı tanınmış bulunmaktadır. Malın ayıplı olması durumunda; tüketici aynı cins ve özelliklerde ayıpsız mislinin verilmesini talep edebilir. Teslim edilen yeni malın da ayıplı olması halinde tüketicinin yeniden seçimlik haklardan birisini kullanabilir.

Ayıp Oranında Bedel İndirimi

Tüketici, malı ayıplı hali ile kabul etmekle beraber maldaki ayıp oranında bedelden indirim yapılmasını isteyebilir

Ayıbın Ücretsiz olarak Giderilmesi

Tüketiciye tanınan diğer bir seçimlik hak ise ayıbın ücretsiz olarak giderilmesini talep etmektir. Tüketici, Kanunun 4. Maddesinde tanınan bu seçimlik hakkı, mal, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan mallardan olmasa bile kullanabilir. Tüketiciler ayıplı mal nedeniyle sorumlulara müracaat ettiğinde, önce bu hakkını kullanmak zorunda oldukları izlenimini vermekte ya da ayıp nedeni ile sorumlulara teslim edilen mallar tamir edilip tüketiciye iade edilmektedir. Oysa, tüketiciye tanınan bu hak da diğer üçü gibi seçimlik haklardan olup tüketici dilediğini kullanmakta özgürdür. Örneğin; malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin istenebilmesi için öncelikle ücretsiz onarım hakkını kullanmış olması gerekmemektedir

Malın garanti süresi içinde malzeme, işçilik ya da montaj hatası nedeniyle arızalanması durumunda satıcı, malı hiçbir ücret talep etmeksizin tamir etmek ya da ettirmekle yükümlüdür. Ancak, bu ifadeden, tüketicinin, garanti kapsamındaki malın ayıplı olması durumunda tamir hakkını kullanmak zorunda olduğu sonucunu çıkartmak doğru değildir. Garanti kapsamındaki malın ayıplı olması durumunda da tüketici, yasanın 4. Maddesinde kendisine tanınan dört seçimlik haktan birisini kullanmakta özgürdür.

Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk     

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesine göre; “Tüketicinin seçimlik haklarından birisi ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde imalatçı/üreticiden tazminat isteme hakkına sahiptir.”

Ayıplı bir mal bir kişinin ölümüne, yaralanmasına veya malın zarar görmesine neden olmuşsa imalatçı-üretici doğan zararları, kusur şartı aranmaksızın tazmin etmekle yükümlüdür. Üreticinin sorumlu tutulabilmesi için ayıp ile zarara arasında illiyet bağının olması gerekmektedir. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesine göre, “İmalatçının sorumlu tutulabilmesi için zarar görenin malının ayıbını, uğradığı zarar ve ayıp ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi gerekir.”Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı birden fazla kimse zorunlu olduğu takdirde bu kişiler müteselsil sorumlu olurlar. Zarar tüketicinin kusurundan kaynaklanmışsa ya da tüketicinin sorumlu olduğu bir üçüncü kişinin kusuru ile ortaya çıkmışsa olayın şartları da göz önüne alınarak üreticinin sorumluluğu azaltılabilir veya kaldırılabilir.

Sözleşme metninde veya başka bir belge ile tüketicinin malın neden olduğu zararlardan dolayı haklarını kullanmaktan feragat ettiğine dair olan veya üreticinin yükümlülüklerini sınırlayan veya tamamen ortadan kaldıran şartlar geçersizdir.

Sorumluluktan Kurtulma

İmalatçı-üretici aşağıdaki durumlardan birini ispatladığı takdirde malın sebep olduğu zarardan sorumlu tutulamaz.

1-Malın piyasaya sürülmemiş olması.2-Malın satılmak gayesi ile veya ticari faaliyetlerin seyri sırasında üretilmemiş olması 3-Tüm hal ve şartlar göz önünde bulundurulduğunda zarara sebep olan ayıbın mal piyasaya sürüldüğünde mevcut olmaması 4-Malın teknik düzenlemesinin ayıba neden olması 5-Mal piyasaya sürüldüğünde mevcut bulunan bilimsel ve teknolojik bilgilerin ayıbın varlığının bilinmesine imkan vermemesi halleri.Ayrıca nihai malın tasarımı ya da bu malın imalatçısının/üreticisinin talimatı sebebi ile, bütün oluşturulan parçalardan imalatçısı ve üreticisi, o malın ayıbından sorumlu değildir.

Ayıplı Mala İlişkin Hakların Kullanımında Süreler

Tüketicinin açık ayıbı ihbar süresi, malın teslim tarihinden itibaren 30 gündür. Ayıbın gizli olması durumunda tüketicinin ayıbı ihbar etmesi malın teslim tarihinden itibaren azami iki yıllık süre ile sınırlıdır. Her ne kadar yasa da “zamanaşımı” olarak tanımlansa da bu süre hak düşürücü bir süredir. Bu süre, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda 5 yıldır. Ayıplı malın neden olduğu zararların giderimi 3 yıllık süre içerisinde talep edilebilir. Bu süre, zarar görenin maldaki ayıbı ve imalatçının/üreticinin kim olduğu öğrenildiği veya öğrenebileceği günden itibaren başlar. Bu talepler, malın piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren 10 yıl içinde yapılmalıdır. Ayıp, tüketiciden satıcının ağır kusuru ya da hile ile gizlenmişse bu süre uygulanmaz.Çevrimdışı FO-Admin

 • Admin
 • *
  • İleti: 58,684
  • Puan +615/-17
  • Cinsiyet:Bay
 • ForumOtomobil
  • ForumOtomobil
 • Ad Soyad: Önder Y.
 • Marka: Mercedes
 • Model: Klasik
 • Model Yılı: 1987
 • Yakıt Tipi: Benzin+LPG
Paylaşım için teşekkürler. Bu açıklama Berat için sanırım :) Debriyaj meselesiydi galiba.


Çevrimdışı Y.E.P.

 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 0
  • Puan +373/-7
  • Cinsiyet:Bay
 • Bazıları hızı seçer, siz yaşamayı seçin...
 • Marka: Citroen C4 Grand Picasso
 • Model: 1.6 HDI Dynamic
 • Model Yılı: 2011
 • Yakıt Tipi: Motorin
Aynen öyle. Forumda da bulunsun istedim.herkes faydalansın


Çevrimdışı FO-Admin

 • Admin
 • *
  • İleti: 58,684
  • Puan +615/-17
  • Cinsiyet:Bay
 • ForumOtomobil
  • ForumOtomobil
 • Ad Soyad: Önder Y.
 • Marka: Mercedes
 • Model: Klasik
 • Model Yılı: 1987
 • Yakıt Tipi: Benzin+LPG
Yerel yönetim bunun için ne yapabilir diye düşündüm de :) ülke imajı pek normal değil. Fransızlar bunu ne kadar dikkate alır bilmiyorum. İnşallah hallederler.

Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Aynen öyle. Forumda da bulunsun istedim.herkes faydalansın


Çevrimdışı Y.E.P.

 • Yeni Üye
 • *
  • İleti: 0
  • Puan +373/-7
  • Cinsiyet:Bay
 • Bazıları hızı seçer, siz yaşamayı seçin...
 • Marka: Citroen C4 Grand Picasso
 • Model: 1.6 HDI Dynamic
 • Model Yılı: 2011
 • Yakıt Tipi: Motorin
Zaten aramız herkesle bozuk değilmi. Haklısın ama biz elimizden geleni yapıp gerisini Allaha bırakalım.


Çevrimdışı FO-Admin

 • Admin
 • *
  • İleti: 58,684
  • Puan +615/-17
  • Cinsiyet:Bay
 • ForumOtomobil
  • ForumOtomobil
 • Ad Soyad: Önder Y.
 • Marka: Mercedes
 • Model: Klasik
 • Model Yılı: 1987
 • Yakıt Tipi: Benzin+LPG
elbette öyle. elimizden geleni yapalım. takdir Allah'ın.

Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Zaten aramız herkesle bozuk değilmi. Haklısın ama biz elimizden geleni yapıp gerisini Allaha bırakalım.


Çevrimdışı info34

 • Tanışma Üyeliği
 • *
  • İleti: 70
  • Puan +0/-0
  • Cinsiyet:Bay
 • Forum Otomobil
 • Ad Soyad: ozan öçal
 • Yakıt Tipi: Motorin
Bu tüketici hakları alıcıyı baya kolluyor bildiğim araba konusunda ne yaparlar bilmiyorum ama arkadaşım adidastan ayakkabı almıştı o hafta ayakkabı patladı adidas ısrarla ayakkabıda sorun olmadığını söylemiş geri almamış o da başvuru yaptı kovaladı baya parasını geri iade ettiker sonunda


Çevrimdışı FO-Admin

 • Admin
 • *
  • İleti: 58,684
  • Puan +615/-17
  • Cinsiyet:Bay
 • ForumOtomobil
  • ForumOtomobil
 • Ad Soyad: Önder Y.
 • Marka: Mercedes
 • Model: Klasik
 • Model Yılı: 1987
 • Yakıt Tipi: Benzin+LPG
Bazen astarı yüzünden pahalıya geliyor. TV'de izledim haberlerde. Vatandaşımızın biri özel elektrik dağıtım şirketine fazla kesilen fatura için itiraz etmiş, şirket kabul etmeyince buda tüketici haklarına, oradan da mahkemeye intikal etmiş. Akabinde adamı tam 3,5 yıl uğraştırmışlar. Adamın itiraz ettiği fatura komik bir rakam, 150-200 lira civarındaydı yanlış hatorlamıyorsam. Mahkeme, avukat, harcadığı mesai, harcadığı yakıt hepsini kalem kalem toplayınca alt alta 5.500 lira gibi bir rakam çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Adamcağız mahkemeyi kazanmış, 150-200 lira iade edilmiş ama neye yarar. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş garibim.

Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Bu tüketici hakları alıcıyı baya kolluyor bildiğim araba konusunda ne yaparlar bilmiyorum ama arkadaşım adidastan ayakkabı almıştı o hafta ayakkabı patladı adidas ısrarla ayakkabıda sorun olmadığını söylemiş geri almamış o da başvuru yaptı kovaladı baya parasını geri iade ettiker sonunda


Çevrimdışı info34

 • Tanışma Üyeliği
 • *
  • İleti: 70
  • Puan +0/-0
  • Cinsiyet:Bay
 • Forum Otomobil
 • Ad Soyad: ozan öçal
 • Yakıt Tipi: Motorin
Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Bazen astarı yüzünden pahalıya geliyor. TV'de izledim haberlerde. Vatandaşımızın biri özel elektrik dağıtım şirketine fazla kesilen fatura için itiraz etmiş, şirket kabul etmeyince buda tüketici haklarına, oradan da mahkemeye intikal etmiş. Akabinde adamı tam 3,5 yıl uğraştırmışlar. Adamın itiraz ettiği fatura komik bir rakam, 150-200 lira civarındaydı yanlış hatorlamıyorsam. Mahkeme, avukat, harcadığı mesai, harcadığı yakıt hepsini kalem kalem toplayınca alt alta 5.500 lira gibi bir rakam çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Adamcağız mahkemeyi kazanmış, 150-200 lira iade edilmiş ama neye yarar. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş garibim.

Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Bu tüketici hakları alıcıyı baya kolluyor bildiğim araba konusunda ne yaparlar bilmiyorum ama arkadaşım adidastan ayakkabı almıştı o hafta ayakkabı patladı adidas ısrarla ayakkabıda sorun olmadığını söylemiş geri almamış o da başvuru yaptı kovaladı baya parasını geri iade ettiker sonunda

abi benim dediğim olayda mahkeme ile uğraşılmadı dava dahi açılmadı arkadaşım gidip form doldurduğunu durumunu anlattığını arkasından telefon geldiğini ve gidip ücretini almasını söylemişler ama bunlar düşük miktarlar işin içine araba girince mahkemesiz çözülmez herhalde


Çevrimdışı FO-Admin

 • Admin
 • *
  • İleti: 58,684
  • Puan +615/-17
  • Cinsiyet:Bay
 • ForumOtomobil
  • ForumOtomobil
 • Ad Soyad: Önder Y.
 • Marka: Mercedes
 • Model: Klasik
 • Model Yılı: 1987
 • Yakıt Tipi: Benzin+LPG
Yetkili satıcılar bile komple boyalı araba iteliyor müşterisine. Balık baştan kokar zaten. O konuda ayrı muamma. Forumda kaç kişinin başına geldi. Marka şikayetlerinde var. Hatta birinde adam sağlam arabayı servise teslim ediyor. Servis görevlisi arabayla kaza yapıyor. Sonra tamir ediliyor. Adama geri veriyorlar. Olay farkedilince mahkemelik oluyor tabi. Arada giden arabayamı yanarsın, parayamı yanarsın. Birsürü hikaye. Bir yakınımın başına da geldi. Arabayı galeriden aldı. Arabanın sigortası yapılırken pert kaydı çıktı. Adam mahkemeye verecem sizi dedi. Galerici üstünde bile durmadı. Git krala şikayet et demiş. Netekim o iştende birşey çıkmadı. 2.000 lira civarı avukata para verdi. Mahkeme hala sürüyor. Habire erteliyorlar mahkemeyi. Nerdeyse 2 yıl olacak. Ama olumlu bir gelişme yok. Galerici de birine vekalet vermiş. Mahkemeye kendisi bile gelmiyor. O derece...

Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Bazen astarı yüzünden pahalıya geliyor. TV'de izledim haberlerde. Vatandaşımızın biri özel elektrik dağıtım şirketine fazla kesilen fatura için itiraz etmiş, şirket kabul etmeyince buda tüketici haklarına, oradan da mahkemeye intikal etmiş. Akabinde adamı tam 3,5 yıl uğraştırmışlar. Adamın itiraz ettiği fatura komik bir rakam, 150-200 lira civarındaydı yanlış hatorlamıyorsam. Mahkeme, avukat, harcadığı mesai, harcadığı yakıt hepsini kalem kalem toplayınca alt alta 5.500 lira gibi bir rakam çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Adamcağız mahkemeyi kazanmış, 150-200 lira iade edilmiş ama neye yarar. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş garibim.

Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Bu tüketici hakları alıcıyı baya kolluyor bildiğim araba konusunda ne yaparlar bilmiyorum ama arkadaşım adidastan ayakkabı almıştı o hafta ayakkabı patladı adidas ısrarla ayakkabıda sorun olmadığını söylemiş geri almamış o da başvuru yaptı kovaladı baya parasını geri iade ettiker sonunda

abi benim dediğim olayda mahkeme ile uğraşılmadı dava dahi açılmadı arkadaşım gidip form doldurduğunu durumunu anlattığını arkasından telefon geldiğini ve gidip ücretini almasını söylemişler ama bunlar düşük miktarlar işin içine araba girince mahkemesiz çözülmez herhalde


Çevrimdışı izmir42

 • FO-Süper üye
 • *
  • İleti: 11,524
  • Puan +313/-5
  • Cinsiyet:Bay
 • Ad Soyad: Hüseyin KUZUCU
 • Marka: Opel
 • Model: Astra J 1.3 SPORT
 • Model Yılı: 2013
 • Yakıt Tipi: Motorin
Arkandayız Berat

HTC Desire 820 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildiÇevrimdışı FO-Admin

 • Admin
 • *
  • İleti: 58,684
  • Puan +615/-17
  • Cinsiyet:Bay
 • ForumOtomobil
  • ForumOtomobil
 • Ad Soyad: Önder Y.
 • Marka: Mercedes
 • Model: Klasik
 • Model Yılı: 1987
 • Yakıt Tipi: Benzin+LPG
Hahahahhahahahahahah  [emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Arkandayız Berat

HTC Desire 820 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Korkutuyorsun beni..

^^^^^^^^^^^^^^^^^Çevrimdışı FO-Admin

 • Admin
 • *
  • İleti: 58,684
  • Puan +615/-17
  • Cinsiyet:Bay
 • ForumOtomobil
  • ForumOtomobil
 • Ad Soyad: Önder Y.
 • Marka: Mercedes
 • Model: Klasik
 • Model Yılı: 1987
 • Yakıt Tipi: Benzin+LPG
Aynı hata 3. Kez olursa ne bileyim beyaz eşya ve elektronikte var. Otomobil prosedürünü incelemek gerek.
Linkleri Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Görebilmektedir. Kayıt Ol yada Giriş Yap
Cumartesi aracın iadesi ilgili gidip bayi ile konuşayım bakalım ne diyecekler.

^^^^^^^^^^^^^^^^^Çevrimdışı izmir42

 • FO-Süper üye
 • *
  • İleti: 11,524
  • Puan +313/-5
  • Cinsiyet:Bay
 • Ad Soyad: Hüseyin KUZUCU
 • Marka: Opel
 • Model: Astra J 1.3 SPORT
 • Model Yılı: 2013
 • Yakıt Tipi: Motorin
Sen dua et burası ciddi bir ortam..

HTC Desire 820 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildiÇevrimdışı izmir42

 • FO-Süper üye
 • *
  • İleti: 11,524
  • Puan +313/-5
  • Cinsiyet:Bay
 • Ad Soyad: Hüseyin KUZUCU
 • Marka: Opel
 • Model: Astra J 1.3 SPORT
 • Model Yılı: 2013
 • Yakıt Tipi: Motorin
:)

HTC Desire 820 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33